گرازش تداخل صنفی از اعضای اتحادیه و اتحادیه های دیگر و شکایت از اعضا

"*" indicates required fields

نام واحد صنفی که در سیستم اتحادیه ثبت شده وارد شود
لطفا موضوع مطروحه واضح و کامل و بدون اغماض وارد شود. مشخصات فرد یا افرادی که در موضوع مطرح شده با اطلاعات کامل شامل: شماره همراه-آدرس-نام و نام خانوادگی و نام فروشگاه ذکر شود.
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.